Tuhat hehtaaria tuulipuistoon – Puhuri lisäsi maanomistustaan Piipsannevalla

Puhuri lisäsi maanomistuksiaan

Puhuri on ostanut 640 hehtaaria Vapo Oy:n maa-alueita Piipsannevan turvetuotantoalueelta. Kauppa on jatkoa vuonna 2018 tehdylle 470 ha kaupalle. Kaupan myötä Puhuri lisäsi maanomistuksiaan Piipsannevalla tuhanteen hehtaariin.

Puhuri Oy kehittää Piipsannevan alueelle tuulipuistoa, joka koostuisi maksimissaan 43:sta tuulivoimalasta. Hankkeen yhdistetty kaavoitus- ja YVA-prosessi on meneillään ja sen arvellaan valmistuvan kuluvan vuoden lopussa. Kaupan kohteena olevat maa-alueet ovat pääosin turvetuotannosta poistuneita alueita.

Puhuri Oy:n toimitusjohtaja Antti Vilkunan mukaan Piipsannevan alue soveltuu erinomaisesti tuulivoimatuotantoon sen laajuuden, vähäisen asutuksen, valmiin tiestön ja voimalinjojen läheisyyden vuoksi. Vilkunan mukaan Piipsannevan tuulipuistohanke on toteuttamiskelpoinen ilman veronmaksajien tukia. Merkittävä osa Piipsannevan alueesta on jo nyt maatalouskäytössä ja tuulipuiston rakentaminen vain parantaa maatalouden toimintamahdollisuuksia mm. erinomaisen tieverkoston säilymisen myötä. Puhuri tavoittelee hankkeen laajentamista Siikalatvan ja Kärsämäen kuntiin.

Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan tehty kauppa on loistava esimerkki kehityksestä, jossa kotimaiset energiamuodot täydentävät toisiaan. Tuulivoimalle ja turpeelle on yhteistä se, että kumpikin lisää Suomen energiaomavaraisuutta ja paikallista työllisyyttä.

”Vapon strategiana on siirtää tuotannosta poistuneet maa-alueet seuraavaan maankäyttömuotoon mahdollisimman nopeasti tuotannon päättymisen jälkeen. Yleisimmät jälkikäyttömuodot ovat olleet metsitys, muokkaus pelloiksi sekä ennallistaminen takaisin suoksi tai kosteikoiksi. Myös jälkikäyttömuodoissa pyritään lisäämään alueiden biodiversiteettiä. Toimivien valmiiden tieyhteyksien ja tasaisten maastomuotojen takaamat hyvät tuuliolosuhteet tekevät vanhoista tuotantoalueista erinomaisia sijaintipaikkoja tuulipuistoille”, Tempakka sanoo.

Lisätietoja:

Antti Vilkuna
toimitusjohtaja, Puhuri Oy
0440 220 919

Pasi Koivisto
johtaja, Vapo Oy        
020 790 5829

Puhuri Oy on tuulipuistoja kehittävä, rakentava ja omistajilleen tuulivoimalla sähköä tuottava yhtiö. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on 60 megawattia. Puhurilla on tuulivoiman kehityshankkeita Haapavedellä, Kannuksessa, Pyhäjoella, Pyhäjärvellä, Raahessa, Sallassa ja Sievissä. Puhurin tytäryhtiö Vetelin Tuulivoima Oy kehittää tuulivoimahanketta Vetelissä. Puhurin omistaa 28 suomalaista energiayhtiötä. Samat omistajat kehittävät NordFuel-biojalostamohanketta Haapavedellä.