Vastuullisuus

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi aikamme tärkeimmistä tehtävistä. Me Puhurilla luomme parempaa huomista tuottamalla uusiutuvaa energiaa innovatiivisesti ja vastuullisesti. Samalla vahvistamme paikallista elinvoimaa ja edistämme koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Luomme todellista muutosta ja toimimme yhteisen hyvän puolesta.

Suomalaisena energiayhtiönä tunnemme yhteyden, jota maanomistaja tuntee metsäomaisuuttaan kohtaan. Ymmärrämme maan arvon niin taloudellisesti kuin emotionaalisesti, ja haluamme varmistaa, että hankkeemme hyödyttävät myös alueen maanomistajia, heidän perheitään ja tulevia sukupolvia.

Rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme dialogiin ja yhteistyöhön, yhdistämme ihmiset ja luonnonvoimat sekä luomme järkevillä valinnoilla arvoa omistajillemme.

Vastuullisuus Puhurissa

Me Puhurissa olemme sitoutuneet edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista päivittäisessä liiketoiminnassamme. Edellytämme vastuullisia toimintatapoja myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme.

Vastuullisuustyötämme ohjaa vastuullisuuspolitiikka sekä toiminnalle asettamamme vastuullisuustavoitteet. Puhurissa vastuullisuuden periaatteet koostuvat ympäristövastuun, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vastuun sekä taloudellisen ja hallinnollisen vastuun osa-alueista.

Lupauksemme sidosryhmille:

Tuotamme uusiutuvaa energiaa.

Minimoimme tuulipuistojen ympäristövaikutukset.

Edistämme uusia energiateknologioita.

Optimoimme toimintamme sosiaaliset vaikutukset.

Sitoudumme jatkuvaan vuorovaikutukseen paikallisyhteisöjen kanssa.

Tunnistamme sidonnaisuudet.

 

Lupauksemme työnantajana:

Lisäämme henkilöstömme ympäristötietoisuutta.

Pyrimme pienentämään energian kokonaiskulutusta kaikessa toiminnassamme.

Vaalimme kiertotaloutta tukevia toimintatapoja.

Olemme turvallinen työpaikka.

Tuemme työntekijöidemme jatkuvaa ammatillista kasvua.

Tuemme työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Tarjoamme työtä.

YK Kestävän kehityksen tavoitteet

 

 

 

Sitoudumme edistämään Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita siltä osin kuin ne soveltuvat omaan toimintaamme. Uusiutuvan energian alan toimijana Suomessa pyrimme noudattamaan ja edistämään seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita: 

YK Kestävän kehityksen tavoite 7

Puhuri laajentaa aktiivisesti puhtaan, edullisen ja luotettavan energian saatavuutta, kasvattaen samalla uusiutuvan energian osuutta maailmanlaajuisesti muiden energialähteiden joukossa. Näin Puhuri vähentää riippuvuutta fossiilisiin polttoaineisiin ja lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. 

Lisäksi Puhuri pyrkii oman toimintansa energiatehokkuuden optimointiin ottamalla käyttöön energiatehokkaita teknologioita ja edistämällä parhaita käytäntöjä koko hankkeiden elinkaaren ajan. Etsimme mahdollisuuksia minimoida energiahäviöitä sähkön tuotanto- ja siirtoprosesseissa sekä vähentää energiankulutusta hallinnollisissa tiloissa.    

YK Kestävän kehityksen tavoite 12

Puhuri varmistaa materiaalien tehokkaan ja kestävän käytön koko tuotantoketjussa sekä ehkäisee, vähentää ja kierrättää tuulipuiston elinkaaren aikana syntyvää jätettä. Ehkäisemme kemikaalien ja jätteiden vapautumista ilmaan, veteen ja maahan, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida. 

Puhuri noudattaa kestäviä toimintatapoja koko toiminnassaan ja viestii vastuullisuudestaan. Puhuri velvoittaa kumppaneitaan sitoutumaan Puhurin toimintaperiaatteet kumppaneille -ohjeisiin ja toimimaan vastuullisesti.   

YK Kestävän kehityksen tavoite 13

Parantaakseen oman toimintansa kestävyyttä, Puhuri pyrkii aktiivisesti kartoittamaan ilmastoon liittyviä näkökohtia ja niihin liittyviä riskejä omassa toiminnassaan. Ymmärtämällä ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia voimme kehittää toimintaamme riskien lieventämiseksi sekä pitkäaikaisen kestävyyden varmistamiseksi. Ennakoimalla ja olemalla hyvin valmistautunut voi yritys minimoida häiriöt ja suojella omaisuuttaan, työntekijöitään sekä ympäröiviä yhteisöjä. 

Puhuri ottaa huomioon toimintansa ympäristö- ja sosiaalisten vaikutukset, edistää vastuullisia toimintatapoja sekä etsii mahdollisia yhteisiä hyötyjä eri kestävän kehityksen tavoitteiden osalta.  

YK Kestävän kehityksen tavoite 15

Puhuri edistää maanpäällisen elämän säilymistä ja suojelua tarjoamalla puhdasta, edullista ja uusiutuvaa energiaa, joka vähentää maalla tapahtuvan toiminnan aiheuttamaa saastumista ja hiilidioksidijalanjälkeä. Puhuri arvioi kaikissa hankkeissaan niiden ympäristövaikutukset tekemällä yksityiskohtaisia ympäristövaikutusten arviointeja, sekä välttää hankkeiden sijoittamista biologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeille tai herkille alueille. Lisäksi Puhuri toteuttaa kaikki tarvittavat seuranta- ja lieventämistoimet koko hankkeen elinkaaren aikana.

First Whistle -ilmoituskanava

Käytössämme on First Whistle -ilmoituskanava, jonka avulla työntekijämme sekä sidosryhmiemme edustajat voivat ilmoittaa epäilemistään tai havainnoimistaan väärinkäytöksistä, laittomasta toiminnasta tai eettisistä rikkomuksista. Kanava mahdollistaa ilmoitusten tekemisen anonyymisti.

Sidosryhmien edustajien toivotaan ensin tuovan havaitsemansa epäkohdan tietoon suoraan Puhurin yhteyshenkilölleen. Mikäli asia ei tämän myötä korjaannu, ilmoitetaan siitä First Whistlen kautta. Myös, mikäli ilmoittaja ei halua tuoda asiaa julki omalla nimellään, käytetään anonyymiä ilmoituskanavaa.

Ilmoituskanavan tarkoituksena on edistää Puhurin läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta, sekä mahdollistaa ongelmiin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Anonyymin ilmoituskanavan avulla voidaan ehkäistä kaikenlaisia väärinkäytöksiä, parantaa työilmapiiriä sekä ylläpitää Puhurin positiivista työnantajamielikuvaa.