Uutiset
Uutiset

Pyhäjärven Vuohtomäen hankkeessa ei sovelleta YVA-menettelyä

Julkaistu: 18.05.2012

Puhuri Oy on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta päätöstä ympäristövaikutusten arviontimenettelyn tarpeellisuudesta Vuohtomäki-hankkeeseen. ELY-keskus päätti, että YVA-menettelyä ei sovelleta Vuohtomäen tuulipuistohankkeessa.

Hanke etenee nyt kaavoitukseen ja tarkempaan ympäristöselvitykseen. Tuulivoimaloita alueelle olisi mahdollista rakentaa vuonna 2014.

ELY-keskuksen perusteluita:

“Hankkeella ei ole ennalta arvioiden sellaisia merkittäviä haitallisia vaikutuksia asutukseen, ihmisen terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen, suojelu- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin, kaukomaisemaan tai luonnon monimuotoisuuteen, jotka olisivat rinnastettavia YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin. Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän mukaan tuulipuistoalueella ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja. Lähialueelta ei ole tiedossa muita sellaisia hankkeita, erityisesti tuulivoimahankkeita, joilla olisi merkittäviä yhteisvaikutuksia puheena olevan hankkeen kanssa. ”

Vaikutuksia:

“Hankkeella on vaikutusta mm. maisemaan, erityisesti Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunnossa mainittuun Pyhäjärven arvokkaaseen maisema-alueeseen. Vaikutuksia voi olla myös mm. linnustoon, asutukseen ja virkistyskäyttöön. Nämä vaikutukset eivät kuitenkaan ennalta arvioiden ole niin merkittäviä, että niiden selvittäminen edellyttäisi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Yleiskaavoituksessa tulee kiinnittää huomiota selvitysten riittävään tasoon. Erityisesti mm. maisemavaikutukset ovat hankkeessa olennaisia. Hankkeen ja hankealueen kuvaus on vielä varsin alustavalla tasolla. Myös sähkönsiirto ja sen vaikutukset ovat olennainen osa hanketta ja selvitettäviä vaikutuksia.