Tuotanto nyt

MW

Voimaloita

8 kpl

Napakorkeus

- m

Roottorin halkaisija

- m

Hankkeen koko: 8 x n.3 MW
Hankkeen tila: Kaava ja rakennusluvat lainvoimaiset.
Tavoiteaikataulu: –

 

Puhuri Oy on vuokrannut Pyhäjärven Vuohtomäen alueella maa-alueita yksityisiltä maanomistajilta ja valtiolta rakentaakseen  alueelle tuulipuiston. Alueella aloitettiin tuulenmittaus keväällä 2012, ja mittausta täydennettiin sodar-mittauksella keväällä 2013.

Alueelle suunniteltiin rakennettavan 9 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi n. 3 MW, mutta kaavoitusprosessin aikana voimalamäärä on pudonnut kahdeksaan. Puiston nimellisteho olisi näin ollen n. 26 MW.

Puhuri Oy pyysi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta päätöstä ympäristövaikutusten arviontimenettelyn tarpeellisuudesta, ja ELY-keskus päätti, että YVA-menettelyä ei sovelleta Vuohtomäen tuulipuistohankkeessa.

Osayleiskaavan laadinta aloitettiin syksyllä 2012, ja kaavoitusprosessin yhteydessä alueesta on tehty kattavat selvitykset (mm. arkeologinen inventointi, linnustoselvitykset, maisemavaikutusten arviointi). Kaavaehdotus oli kesä-heinäkuussa 2013 uudelleen nähtävillä, ja osayleiskaava hyväksyttiin 2013, mutta se ei ole saanut vielä lainvoimaa.